Gminny Rajd Rowerowy

Rajd  Rowerowy "Biało-Czerwonej"
- inaugurujący gminne obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Szczucin – 2.05.2018r.

REGULAMIN

I. Cel imprezy:
1.  Inauguracja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

2. Propagowanie biało-czerwonej, jako manifestacji patriotycznej poprzez
     wywieszanie flag z okazji świąt i rocznic państwowych

3.  Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu  
     oraz stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny

4.  Zapoznanie uczestników z Wiślaną Trasą Rowerową oraz walorami
     krajobrazowymi i historycznymi Szczucina i okolic

II. Organizator: Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie
                      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczucinie.

      Partnerzy: Urząd Miasta i Gminy Szczucin

III. Termin i miejsce realizacji:

Rajd odbędzie się 2.05.2018 r. o godz.14.00
Start z Rynku w Szczucinie, zakończenie  Park Miejski ul. Wolności
Trasa liczy ok. 30 km - jeden postój na trasie
Zapisy w SCKiB  w Szczucinie do dnia 26.04.2018 r.

IV. Zasady uczestnictwa:
Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (dz.U. Z 2003r. Nr 32, poz 262 plus późniejsze zmiany). Wszystkich uczestników obowiązują barwy narodowe.  
Na czele rajdu jedzie samochód z napisem PILOT, a na końcu samochód z napisem  ZAKOŃCZENIE  RAJDU
Udział w rajdzie jest bezpłatny.
Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba jadąca na rowerze.
Dzieci do lat 10  mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 10 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić kartę rowerową oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń organizatora i służb porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy  Policji, Straży lub Organizatora.
W trakcie rajdu, uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci.
Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu, napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.
W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.
Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego, dzieci obowiązkowo.
W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i  stosowne uprawnienia.
Organizator nie odpowiada za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody wyrządzone przez uczestników.
Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją  wyłączną odpowiedzialność – dzieci na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu drogowego. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

V. Zasady bezpieczeństwa:
Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Organizator przewidział obecność pomocnych służb Organizatora, co w żaden sposób nie zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.   
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, "ścigania się", wyprzedzania lewą stroną itp.
Wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym harmonogramie przejazdu, nie mogą liczyć na pomoc organizatora przy zabezpieczeniu trasy.
Organizator nie zapewnia wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Udział  w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.