V Festiwal im. Marianny Gawlik 19.05.2018r.

REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO

Organizator:
Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie

Cel Konkursu:
· Upamiętnianie postaci Marianny Gawlik – nauczycielki i animatorki działań
umuzykalniających wśród dzieci i młodzieży
· propagowanie kultury muzycznej i śpiewu,
· rozwijanie zdolności muzycznych,
· wsparcie amatorskiego ruchu muzycznego,
· kształtowanie kultury scenicznej,
· wyłonienie utalentowanych dzieci oraz zachęcenie ich do pracy artystycznej,
· zachęcenie do rodzinnego muzykowania,
· stworzenie osobom piszącym teksty, śpiewającym i komponującym muzykę możliwości
szerszej prezentacji swojej twórczości,
· promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie,
· kształtowanie umiejętności uczciwego współzawodnictwa.

Termin Konkursu:
19 maja 2018 roku, godz. 10.00

Miejsce:
Muzeum Drogownictwa w Szczucinie

Zasady Konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do solistów oraz zespołów, wokalistów i instrumentalistów. Organizator przewiduje podział uczestników konkursu na następujące kategorie (o zakwalifikowaniu do kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu):

I. Prezentacje wokalne:
1) Kategoria dziecięca:
a) dzieci przedszkolne,
b) uczniowie szkół podstawowych.

2) Kategoria młodzieżowa i dorośli:
a) młodzież klas gimnazjalnych i klas VII szkoły podstawowej,
b) młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorośli.

II. Prezentacje instrumentalne:
1) dzieci w wieku 3 – 13 lat
2) młodzież od 14 lat oraz dorośli.

2. Uczestnicy prezentują maksymalnie 2 utwory, czas prezentacji nie może przekroczyć
8 minut.

3. Zadeklarowany program nie może być zmieniony przez Uczestnika w trakcie trwania
Konkursu.

4. Konkurs ocenia Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.

5. Kryteria oceny:
· dobór repertuaru
· predyspozycje muzyczne uczestnika,
· stopień trudności prezentowanego utworu,
· dykcja,
· emisja głosu,
· ogólny wyraz artystyczny.

6. W konkursie są przewidziane nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla laureatów. Jury ma prawo nie przyznać miejsca.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Istnieje także możliwość przyznania nagród pozaregulaminowych, ufundowanych przez sponsorów.
Jury przyznaje także nagrodę GRAND PRIX – Statuetka im. Marianny Gawlik.

7. W dniu 19 maja o godz. 10.00, odbędą się przesłuchania Uczestników.
Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się po zakończeniu przesłuchań.
Zdobywca GRAND PRIX wystepuje jako laureat na zakończenie festiwalu.

8. Wszyscy Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są wypełnić Kartę Zgłoszenia /Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu/

WYPEŁNIONĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA ORAZ PODKŁADY MUZYCZNE NA NOŚNIKACH ELEKTRONICZNYCH NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE ORGANIZATORA BĄDŹ PRZESŁAĆ NA ADRES:
Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie, ul. Kościuszki 32, 33-230 Szczucin lub pocztą e-mail: sckib-szczucin@o2.pl do dnia 15 maja 2018r.
Nie dopuszcza się prezentacji – playbeck.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki uczestników oraz przedmioty do nich należące, tak podczas podróży, jak i w czasie trwania konkursu.

10. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu
i zobowiązanie się do jego przestrzegania.

11. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.