Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach wprowadziła nowe przepisy, które dotyczą stowarzyszeń rejestrowych, stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych czy związków stowarzyszeń powstałych przed 20 maja 2016 r. Poniżej opisujemy 6 najważniejszych zmian w przepisach dla stowarzyszeń:
 
1. Wystarczy 7 członków zamiast 15
To podstawowa zmiana. Spada liczba członków wymaganych do tego, aby stowarzyszenie mogło działać zgodnie z prawem. Dotychczas stowarzyszenia (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) do swojego działania potrzebowały liczby 15 osób. Od 20 maja 2016 r. wymagana liczba zmniejsza się do 7 osób. Oznacza to, że stowarzyszenia będą mogły zrewidować liczbę swoich członków i np. wykreślić z listy członków osoby nie angażujące się w życie organizacji.
2. Zmiany w KRS bez opłat
Stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszając zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego (np. zmiany w statucie) nie będą musiały wnosić opłat lub składać wniosków o zwolnienie z opłaty. 
3. Podpisywanie umów z członkami zarządu po nowemu
Wchodząca w życie nowelizacja dodała do ustawy w artykule 11, ustęp 4, o następującym brzmieniu:
„W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).”
Oznacza to, że po 20 maja 2016 r. wszelkiego rodzaju umowy (dotyczy to też aneksów) zawierane z członkami zarządu stowarzyszenia (np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, umowy wolontariackie) podpisywane są przez członka organu kontroli wewnętrznej (najcześciej członka komisji rewizyjnej) lub pełnomocnika powołanego przez walne zebranie członków.
4. Zarząd społeczny lub z wynagrodzeniem
Ta zmiana wymaga od stowarzyszeń przejrzenia swoich statutów. Nowelizacja dodaje nowe określenie tego co powinien zawierać statut stowarzyszenia. Od teraz stowarzyszenia w swoich statutach muszą określić czy członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją czy nie.
Ale uwaga: jeśli stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków zgodnie ze swoim obecnym statutem i nadal chce tak działać to nie ma potrzeby wprowadzać zmian do swoich statutów!!! 
Natomiast jeśli stowarzyszenie będzie planować wynagrodzenia dla członków zarządu za pełnione funkcje to trzeba takie zapisy wprowadzić do swoich statutów do 20 maja 2018 r.
 
5. Zmiany dla terenowych jednostek organizacyjnych
To duża zmiana, która dotknie stowarzyszenia o rozbudowanych strukturach. Dotychczas przepisy ustawy wskazywały, że stowarzyszenie, które zamierza tworzyć jednostki organizacyjne, ma obowiązek określenia w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia ich jednostek.
Od teraz ustawa dookreśla jakie informacje w swoim statucie musi zawrzeć stowarzyszenie posiadające jednostki terenowe. Dotyczą one m.in. zasad tworzenia i rozwiązania jednostki terenowej, struktury organizacyjnej czy organów jednostki. Pełną informację na ten temat można znaleźć w artykułach 10a. i 10b. nowelizowanej ustawy.
 
6. Rewolucja w stowarzyszeniach zwykłych
Największe zmiany dotyczą stowarzyszeń zwykłych. Dotychczas ta forma prawna ze względu na brak osobowości prawnej, nie była specjalnie popularną formą działalności społecznej. Od 20 maja 2016 r. stowarzyszenia zwykłe zyskają ułomną osobowość prawną, co zwiększy ich realne możliwości działania.
Bez zmian pozostaje liczba osób potrzebna do założenia stowarzyszenia zwykłego. Nadal będą to minimum 3 osoby.
Od teraz stowarzyszenia zwykłe będą mogły posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej (np. komisję rewizyjną).
Największe zmiany dotyczą możliwości finansowania działań. Dotychczas stowarzyszenia zwykłe mogły utrzymywać się wyłączenie ze składek członkowskich. Od teraz będą mogły m.in. otrzymywać dotacje od administracji na realizację zadań publicznych, otrzymywać darowizny i spadki, czy prowadzić zbiórki publiczne. Będą mogły nabyć majątek (np. kupić lokal) i ubiegać się o statut organizacji pożytku publicznego (po spełnieniu wymogów) – tym samym otrzymywać 1% podatku dochodowego.
Ostatnia zmiana to możliwość przekształcenia się stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie zarejestrowane w KRS. Od teraz ustawa daje taką możliwość po spełnieniu opisanych w niej wymogów.
 
Uwaga:
Wszystkie zmiany w swoich statutach należy wprowadzić do 20 maja 2018 r. i  obowiązkowo zgłosić do KRS!