Stosownie do art.24e,ust.1 i 3, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym zaopatrzeniu ścieków (tj. Dz.U.2017.poz 2180),Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie, Wola Szczucińska 142, uprzejmie informuje że zgodnie z Decyzja Dyrektora Regionalnego Zakładu Gospodarki Wodnej w Krakowie , z dnia 8 maja 2018 roku , znak KR.RET.070.79.2018, w sprawie zatwiedzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie, zatwierdzone zostały nowe taryfy dostawy wody i odprowadzania ścieków i będa obowiazywały na terenie Miasta i Gminy Szczucin w okresie od 7 czerwca 2018 r. do 6 czerwca 2021, w następujacej wysokości na podstawie decyzji znak : KR.RET.070.79.2018 link -do pobrania 

Decyzję zamieszczono w dniu BIP Urzędu Miasta i Gminy Szczucin link:https://bip.malopolska.pl/umigszczucin,a,1457199,decyzja-nr-krret070792018-dyrektora-regionalnego-zarzadu-gospodarki-wodnej-w-krakowie-zatwierdzajaca.html

 


Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych pojazdami samochodowymi oraz maszynami i sprzętem

Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych pojazdami samochodowymi oraz maszynami i sprzętem