W związku z Uchwałą Nr XXI/176/20 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 9 marca w  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczucin oraz ustalenia jej wysokości, Burmistrz Szczucina zawiadamia, że od dnia 01.04.2020 roku, na terenie gminy Szczucin obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Wielkość gospodarstw domowych

Opłata przy segregacji odpadów
bez kompostowania 
(miesięcznie)
 

Opłata przy segregacji odpadów
z kompostowaniem 
(miesięcznie)

Gospodarstwo 1 osobowe

19,00 zł

17,00 zł

Gospodarstwo 2 osobowe

35,00 zł

31,00 zł

Gospodarstwo 3 osobowe

50,00 zł

44,00 zł

Gospodarstwo 4 osobowe

62,00 zł

54,00 zł

Gospodarstwo 5 osobowe

74,00 zł

64,00 zł

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe

90,00 zł

78,00 zł

 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać z obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami.W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy zadeklarować to czy bioodpady będą kompostowane i wykorzystane we własnym zakresie, czy wystawiane do odbioru przed posesję.

Warunkiem tego zwolnienia jest posiadanie kompostownika lub miejsca wydzielonego do kompostowania, prowadzenie kompostowania w sposób ciągły oraz wykorzystywanie dojrzałego kompostu we własnym zakresie. W tym przypadku właściciel nie może wystawiać bioodpadów do odbioru i musi liczyć się z koniecznością umożliwienia pracownikowi urzędu kontroli w zakresie posiadania kompostownika. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył w deklaracji informację, o posiadaniu kompostownika: nie posiada go i nie kompostuje bioodpady, straci upust w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należy również pamiętać, że kompostowanie powinno być prowadzone w sposób nieuciążliwy dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 

Od 1 stycznia 2020 r. każdy mieszkaniec będzie miał obowiązek segregować odpady zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczucin – uchwała Nr XIV/111/19 z 26.09.2019 r., (Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 3 października 2019 r., poz. 6947), co będzie kontrolowane zarówno przez przedsiębiorcę odbierającego odpady jak i przez pracowników urzędu.

 

W przypadku stwierdzenia, że nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Burmistrz Szczucina ustali w drodze decyzji, opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości czterokrotności stawki określonej dla gospodarstwa.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi należy wnosić bez wezwania w kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3 lub na rachunek bankowy

Banku Spółdzielczego nr: 82 9464 0001 2001 0000 4011 0087 (w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, której wpłata dotyczy),

w terminach:

 

  • do dnia 15 stycznia za pierwszy kwartał;

  • do dnia 15 kwietnia za drugi kwartał;

  • do dnia 15 lipca za trzeci kwartał;

  • do dnia 15 października za czwarty kwartał.

     

W ramach wniesionej opłaty bezpośrednio z posesji odbierane są następujące odpady: worek niebieski – papier, żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, zielony – opakowania szklane, brązowy – bioodpady od mieszkańców niekompostujących, szary – popiół oraz z kosza – odpady zmieszane.

 

Dwa razy w roku odebrane zostaną odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz zużyte opony – max. 8 szt. z nieruchomości na rok.