Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowy wzór deklaracji (dostępny w zakładce: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
 
Zwolnienie dla mieszkańców kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
 
w kompostowniku przydomowym wynosi 4 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać z obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami. 
W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy zadeklarować to czy bioodpady będą kompostowane i wykorzystane we własnym zakresie, czy wystawiane do odbioru przed posesję.
 
Warunkiem tego zwolnienia jest posiadanie kompostownika lub miejsca wydzielonego do kompostowania, prowadzenie kompostowania w sposób ciągły oraz wykorzystywanie dojrzałego kompostu we własnym zakresie. W tym przypadku właściciel nie może wystawiać bioodpadów do odbioru i musi liczyć się z koniecznością umożliwienia pracownikowi urzędu kontroli w zakresie posiadania kompostownika. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył w deklaracji informację, o posiadaniu kompostownika: nie posiada go i nie kompostuje bioodpadów, straci upust w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Należy również pamiętać, że kompostowanie powinno być prowadzone w sposób nieuciążliwy dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Przypominamy, że wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregacji odpadów komunalnych. 
Jeżeli firma odbierająca odpady stwierdzi, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, zawiadamia o tym gminę, która nalicza podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości czterokrotności miesięcznej opłaty od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość tj. 96 zł. 
 
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania w kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3 lub na rachunek bankowy
Banku Spółdzielczego nr: 82 9464 0001 2001 0000 4011 0087 (w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, której wpłata dotyczy),
w terminach:
 
    • do dnia 15 stycznia za pierwszy kwartał;
    • do dnia 15 kwietnia za drugi kwartał;
    • do dnia 15 lipca za trzeci kwartał;
    • do dnia 15 października za czwarty kwartał.
 
W ramach wniesionej opłaty bezpośrednio sprzed posesji odbierane są następujące odpady: worek niebieski – papier, żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, zielony – opakowania szklane, brązowy – bioodpady od mieszkańców niekompostujących, szary – popiół oraz z kosza – odpady zmieszane.
 
Dwa razy w roku odebrane zostaną odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz zużyte opony – max. 8 szt. z nieruchomości na rok.