Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Nową deklarację należy złożyć, gdy zmieni się:

  • liczba mieszkańców – również w przypadku narodzin lub śmierci członka rodziny,
  • właściciel lub najemca nieruchomości.

Deklarację składa się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczucin przy ulicy Wolności 3, 33-230 Szczucin.

Deklaracje można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Złożenie takiej deklaracji następuje poprzez pobranie i wypełnienie edytowalnego formularza umieszczonego poniżej oraz przesłanie go elektroniczną platformą usług administracji publicznej ePUAP na adres skrzynki Urzędu Miasta i Gminy Szczucin ePUAP: 368t2njfmv.
Istnieje również możliwość wysłania deklaracji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). W tym celu konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 162 ze zm.). Wypełnioną deklarację w wersji elektronicznej należy wysłać na adres: sekretariat@umigszczucin.pl, po wcześniejszym podpisaniu jej posiadanym podpisem elektronicznym.

 

Formularze do pobrania

 


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - edytowalny

 

 


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - *.pdf