Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Nową deklarację należy złożyć, gdy zmieni się:


• liczba mieszkańców – również w przypadku narodzin lub śmierci członka rodziny,
• właściciel lub najemca nieruchomości.

Fakt pracy poza miejscem zamieszkania przez większą część miesiąca nie stanowi podstawy do nieujmowania takiej osoby w deklaracji, chyba że zostanie udokumentowane ponoszenie opłat za gospodarowanie odpadami poza miejscem zamieszkania.

WAŻNE!


Weryfikacja danych podanych w deklaracji będzie prowadzona w oparciu o dostępne w tutejszym urzędzie rejestry.


Przykład wypełnienia deklaracji w punkcie G. dla 3 osób, które wystawiają bioodpady do odbioru (nie kompostują):

 

 

 

Deklarację składa się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczucin przy ulicy Wolności 3, 33-230 Szczucin.


Deklarację można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Złożenie takiej deklaracji następuje poprzez pobranie i wypełnienie edytowalnego formularza umieszczonego poniżej oraz przesłanie go elektroniczną platformą usług administracji publicznej ePUAP na adres skrzynki Urzędu Miasta i Gminy Szczucin ePUAP: 368t2njfmv.


Istnieje również możliwość wysłania deklaracji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). W tym celu konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Wypełnioną deklarację w wersji elektronicznej należy wysłać na adres: sekretariat@umigszczucin.pl, po wcześniejszym podpisaniu jej posiadanym podpisem elektronicznym.

Formularze do pobrania


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - edytowalny


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - *.pdf