Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.


Najważniejsze aktualne akty prawne regulujące realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczucin to:Uchwała Nr XIV/111/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczucin.Uchwała Nr XIV/110/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Uchwała nr XVII/148/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 9 grudnia 2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Szczucin.


 

UCHWAŁA NR XXI/176/20 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/147/19 zmetody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczucin oraz ustalenia jej wysokości.Uchwała Nr XVII/228/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.