EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Szczucin ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, mieszkańcy proszeni są o zgłoszenie posiadanego na nieruchomości zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druki zgłoszenia dostępne są do pobrania poniżej lub w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin (Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 18).

Wypełnione druki prosimy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Szczucin (parter, pok. nr 2) lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3,
33-230 Szczucin.

 

Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

 

*do pobrania zgłoszenie do ewidencji zbiorników i oczyszczalni

 


  

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Burmistrz Szczucina informuje o obowiązku zgłoszenia eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Druki zgłoszenia dostępne są do pobrania poniżej lub w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin (Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 18).

Wypełnione druki prosimy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Szczucin (parter, pok. nr 2) lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3,
33-230 Szczucin.

 

Podstawa prawna: art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

 

*do pobrania zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni

 


 

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Pracownicy Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska będą kontrolować posiadanie i sposób eksploatacji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szczucin.

 

W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych oraz osadów ściekowych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników – podstawa prawna: art. 6 ust.1 i art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.