Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Marian Wadas


 14 6443106,  kom.510055122

 


 14
6439490

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin został powołany Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego o następującej strukturze:

1) Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
2) Zastępca Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
3) Grupa Planowania Cywilnego ( stała ) w 7 osobowym składzie,
4) Grupa Monitorowania, Prognoz i Analiz ( stała ) w 8 osobowym składzie,
5) Grupa Operacji i Organizacji Działań (czasowa) w 8 osobowym składzie,
6) Grupa Zabezpieczenia Logistycznego (czasowa) w 7 osobowym składzie,
7) Grupa Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno – Bytowej (czasowa) w 7 osobowym składzie.

Grupa określona w pk. 3 i 4 stanowią Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, a siedzibą Zespołu jest Urząd Miasta i Gminy Szczucin.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego;
3) opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego
4) prowadzenie na bieżąco monitoringu w zakresie realizacji zadań w obszarze reagowania kryzysowego, przebiegiem prac i przedsięwzięć w tym zakresie
5) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
6) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
7) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
6) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
7) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
8) stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
9) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z występującymi zagrożeniami