1. Informacja o rejestrze: 


Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szczucin, jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.2017.862) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. 2012.189).  

Wpisowi do rejestru podlegają z urzędu instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szczucin. 

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szczucin obejmuje następujące instytucje:
1) Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie

Rejestr prowadzi:
Referat Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy Szczucin
ul.  Wolności 3
33-230 Szczucin

 

 2. Sposób udostępniania rejestru:

Informacje zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych, o których mowa w pkt 1 jest bezpłatne i odbywa się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szczucin.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się

z wnioskiem o jego wydanie.
Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być również przesłany w postaci dokumentu elektronicznego.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz.U.2016.1827 z późn. zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.


Zarządzenie Nr 0050.2.6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin z dnia 08 lutego 2016 r.
w sprawie dokonania zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury,dla których organizatorem
jest Gmina Szczucin.

Zarządzenie Nr 0050.2.22.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury,dla których organizatorem
jest Gmina Szczucin.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 0050.2.22.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury,dla których organizatorem  jest Gmina Szczucin.

Załacznik Nr 2 Zarządzenie Nr 0050.2.22.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury,dla których organizatorem jest Gmina Szczucin.
Załączniki w wersji edytowalnej