UCHWAŁA NR V/29/19 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Szczucin, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.

 

Uchwała nr  XXXIII/394/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maniowie oraz likwidacji Szkoły Podstawowej w Maniowie, o strukturze organizacyjnej I-III.

Uchwała Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 nr XXXI/371/17 - w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkach

Uchwała Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 nr XXXI/369/17 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Maniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Maniowie.

Uchwała Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 nr XXXI/368/17 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Kozaczkowej w Skrzynce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Kozaczkowej w Skrzynce.

Uchwała Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 nr XXXI/367/17 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zabrniu.

Uchwała Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 nr XXXI/366/17 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Borkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. I Armii Wojska Polskiego w Borkach.

Uchwała Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 nr XXXI/355/17 - w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maniowie oraz zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Maniowie o strukturze organizacyjnej I-III.

Uchwała nr XXVII/327/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 kwietnia 2017 r w sprawie: zasad udzielania i wysokości obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy Szczucin działających w zakresie oświaty, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, logopedy , psychologa i doradcy zawodowego.

 

Uchwała NR XXVI/325/17 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez  Gminę  Szczucina do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

 

Uchwała Nr XXV/324/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Szczucin do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą -Prawo Oświatowe

 

UCHWAŁA NR XXV/317/17 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczucin na rok 2017 

Uchwała nr XXIV/314/2017 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 lutego 2017 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową.

 

Uchwała nr XXIII/305/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 23 stycznia 2017 r w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu oraz zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Słupcu

 

Uchwała nr XXIII/304/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 23 stycznia 2017 r w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Borkach.

 

Uchwała nr XXIII/303/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 23 stycznia 2017 r w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maniowie oraz zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Maniowie o strukturze organizacyjnej I-III.

 

Uchwała nr XXIII/302/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 23 stycznia 2017 r w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Borkach im. I Armii Wojska Polskiego

 

Przejdź do: Uchwała nr XXIII/301/17Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 23 stycznia 2017 r.w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrzynce oraz zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Kozaczkowej w Skrzynce i Przedszkola Publicznego w Skrzynce

 

Uchwała Rady Miejskiej w Szczucinie nr XX/249/16 z dnia 26.10.2016 r. W sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród sportowych za osiągnięcia w działalności sportowej.

 

Uchwała NR XVIII/242/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 25 lipca 2016 r w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Szczucin do realizacji projektu pn. „SZKOŁA CYFROWO AKTYWNA - Nowe kompetencje uczniów dla cyfrowych zawodów przyszłości „ w ramach działania 10.1 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Uchwała Nr XVII /206/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego dla uczniów i studentów

 

 UCHWAŁA NR XVII/205/2016 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie" oraz nadania jej statutu

 

Uchwała nr XVI/202/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prowidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Szczucin przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.

 

Uchwała Nr XVI/195/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczucin na rok 2016.

 

 Uchwała Nr XV/194/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia

 

 Uchwała Nr VIII/86/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lipca 2015 r w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Kompleksu rekreacyjno -rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół w Borkach

 

Uchwała Nr VIII/85/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lipca 2015 r w sprawie zasad udzielenia stypendium naukowego, sportowego i artystycznego dla uczniów i studentów

 

Uchwała Nr VIII/84/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lipca 2015 r w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Szczucinie do Komisji Stypendialnej

 

 Uchwała Nr VIII/83/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lipca 2015 r w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Szczucinie

 

 Uchwała nr VII/70/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 czerwca 2015r. W sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu rekreacyjno – rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół w Borkach

 

Uchwała nr VII/69/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 czerwca 2015r. W sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Szczucinie

 

Uchwała nr VI/63/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 maja 2015r. W sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Szczucin w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu pn. „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia szans edukacyjnych na 2015r.

 

 Uchwała nr VI/48/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 maja 2015r. W sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczucin

 

Uchwała nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 maja 2015r. W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli na rok 2015