W dniu 30 marca 2018 r. Urząd będzie nieczynny dla interesantów

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.12.2018 BURMISTRZA SZCZUCINA
z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie dnia wolnego od pracy.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.2018.108 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam dzień 30 marca 2018 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szczucin.
2. W dniu 30 marca 2018 r. Urząd będzie nieczynny dla interesantów.
§ 2. Dzień wolny, o którym mowa w § 1 zarządzenia, ustalono w zamian za dzień 06 stycznia 2018 r.
§ 3. Ustalony w § 1 zarządzenia dzień wolny stanowi obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin (jeden dzień pracy) w okresie rozliczeniowym, w którym święto będące dniem wolnym od pracy wystąpiło w innym dniu tygodnia niż niedziela.
§ 4. Zobowiązuję Kierowników Referatów i Samodzielnych Stanowisk Pracy do poinformowania pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Szczucin o ustaleniach zarządzenia.
§ 5. Zobowiązuje Kierownika Referatu Obsługi Klienta do poinformowania mieszkańców Gminy Szczucin o ustaleniach wynikających z zarządzenia.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Szczucin.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Szczucina - Andrzej Gorzkowicz