- Zarządzenie Nr 0050.2.6.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin z dnia 9 stycznia 2017 -link

- Oferta realizacji zadania publicznego o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. z 2016 r. poz. 239 i 395)- link

- Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. z 2016 r. poz. 239 i 395)- link

- Instrukcja wypełnienia oferty - link

 

Data publikacji: 09.01.2017

Zatwierdził: Andrzej Gorzkowicz

Opublikował: Daniel Włusek