SZCZEGÓŁOWY  REGULAMIN

DLA UCZNIÓW I ICH OPIEKUNÓW UCZESTNICZĄCYCH

W ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH  NA HALI SPORTOWEJ

 

1. Uczniów i opiekunów grup obowiązują zasady i regulamin korzystania z obiektu ustalony przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin.

2. Ze szkoły uczniowie przechodzą w zwartej grupie pod opieką nauczyciela.

3. Nauczyciele wychowania fizycznego nie odpowiadają za bezpieczeństwo ucznia, który samowolnie oddala się od grupy.

4. Przeprowadzanie uczniów przez ulicę odbywa się w miejscu oznaczonym, pod nadzorem nauczyciela. Zakazuje się przechodzenia na Halę Sportową w miejscu nieoznaczonym.

5. Zakazuje się biegania po korytarzach Hali Sportowej.

6. Klucze do szatani odbiera nauczyciel lub wyznaczony przez niego dyżurny w pokoju obsługi Hali.

7. Nauczyciel sprawdza stan szatni, a ewentualne zastrzeżenia zgłasza Kierownikowi Hali lub pracownikom obsługi.

8. Uczniów obowiązuje  w czasie lekcji zmienne obuwie sportowe (obowiązuje obuwie halowe) i strój sportowy.

9. Nauczyciel zobowiązany jest do skontrolowania stroju i obuwia uczniów uczestniczących  w zajęciach.

9. Uczniowie w zwartej grupie na polecenie nauczyciela przechodzą na Halę . Szatnie ostatni opuszcza dyżurny, który gasi światło i zamyka szatnię.

10. Na czas zajęć szatnia pozostaje zamknięta, a przebywanie w niej jest zabronione.

11. Zabrania się uczniom samowolnego (bez polecenia) sterowania urządzeniami elektrycznymi w skrzynce sterowniczej.

12. Rzeczy wartościowe, zegarki, i inne przedmioty przeszkadzające uczniom w czasie lekcji po wejściu na Halę należy odłożyć w wyznaczone przez nauczyciela miejsce.

13. Administrujący Halą nie odpowiadają za rzeczy pozostawione przez uczniów.

14. Uczniowie zwolnieni z zajęć przebywają w jednym, wyznaczonym przez nauczyciela miejscu. Miejscem tym nie może być magazyn sprzętu sportowego.

15. W czasie lekcji nauczyciel odpowiada za stan sprzętu używanego podczas lekcji i porządek w magazynie sportowym. Wszelkie ewentualne braki i zastrzeżenia nauczyciel powinien przed lub po zajęciach zgłosić Kierownikowi lub obsłudze Hali.

16. Uczniowie kończąc zajęcia zabierają pozostawione przed lekcją przedmioty.

17. Do gry w piłkę nożną  na Hali używa się  wyłącznie piłki halowej.

18. Po zakończeniu lekcji nauczyciel lub dyżurny prowadzi klasę do szatni, otwiera drzwi szatni i wpuszcza całą grupę.

19. Nauczyciel odpowiada za ewentualne zniszczenia w szatni.

20. Nauczyciel po zakończonych zajęciach sprawdza czy wszyscy uczniowie zabrali rzeczy i przedmioty osobiste pozostawione w szatni lub na Hali.

21. Dyżurny oddaje klucze obsłudze hali, pozostawiając szatnię otwartą.

22. Cała grupa pod opieka nauczyciela opuszcza budynek Hali i w sposób zorganizowany udaje się do szkoły.

23. Uczniowie mogą opuścić Halę Sportową samodzielnie wyłącznie gdy jest to ich ostatnia godzina lekcyjna.