REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ W SZCZUCINIE

 

1. Wszystkie osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania poniższego regulaminu.

2. Siłownia czynna jest w dniach i godzinach pracy Hali Widowiskowo Sportowej w Szczucinie.

3. Warunkiem korzystania z siłowni jest wniesienie odpowiedniej opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem lub wykupienie karnetu i okazanie go pracownikom Hali pełniącym dyżur w danym dniu.

4. Karnet wystawiony na dany miesiąc musi być wykorzystany w danym miesiącu, nie ma możliwości jego przedłużenia (niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta) oraz przekazywania innej osobie. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.

5. W pomieszczeniach siłowni przebywać mogą tylko osoby ćwiczące.

6. Wejście na siłownie możliwe jest tylko w odpowiednim i  kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.

7. Osoby korzystające z siłowni po raz pierwszy zobowiązane są do okazania dowodu tożsamości.

8. Dzieci do lat 16 mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem i w obecności rodzica/ opiekuna prawnego.

9. Indywidualnie z siłowni korzystać mogą osoby od 16 roku życia.

10. Osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą złożona osobiście przez opiekuna, którą należy przekazać kierownictwu Hali.

11. Osoby korzystające z siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność – kierownictwo obiektu nie odpowiada za stan zdrowia ćwiczących, ani za skutki spowodowane podnoszeniem lub dźwiganiem ciężarów przekraczających możliwości ćwiczącego lub wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu. Osoba chcąca korzystać z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.

12. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie, tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.

13. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać obsłudze.

14. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.

15. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem – a po zakończonych ćwiczeniach winny zostać odłożone na miejsce.

16. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby.

17. Należy przestrzegać zasad czystości i zachować porządek.

18. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni oraz w innych miejscach na terenie siłowni.

19. Szkolne grupy zorganizowane mogą korzystać z siłowni pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za ich bezpieczeństwo.

20. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.

21. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun grupy oraz rodzice.

22. Kierownictwo Hali nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

23. W siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywanie alkoholu i innych środków odurzających oraz dystrybucji jakichkolwiek, wspomagających trening, preparatów chemicznych.

24. Ponadto zabrania się: wejścia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, wnoszenia używek i środków wspomagających, siłowania się z innymi ćwiczącymi ( potrącania, popychania), opuszczania ciężarów bez kontroli i wszelkich ryzykownych zachowań stwarzających zagrożenie dla osoby ćwiczącej i innych osób korzystających z siłowni.

25. Przed wyjściem z siłowni należy sprawdzić stan techniczny urządzeń. Wszelkie uszkodzenia zauważone wcześniej lub powstałe podczas ćwiczeń należy zgłosić do pracownika Hali.

26. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do kierownictwa Hali lub pracowników obsługi.

27. Pracownicy Hali Widowiskowo Sportowej sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie siłowni obowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

28. Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny, będą usuwane z siłowni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach  o wykroczenia.

29. Klient wykupujący bilet i karnet na siłownię akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.