Jednym z głównych celów wdrażanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji o dpadów komunalnych (Dz.U.z2016r.poz.2167), oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów  komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.Uz2012r.poz.676).

Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

  • w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;
  • w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) - recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.

 

Zgodnie z załącznikiem do wyżej wymienionego Rozporządzenia, dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

 

 

   Minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
2013 r.   2014 r. 
2015 r.  2016 r.  2017 r.   2018 r.  2019 r.  2020 r. 
 Papier, metal,
tworzywa sztuczne,
szkło
12  14 16 18 20 30 40 50
 Poziom osiągnięty
przez Gminę
Szczucin
 20,94 22,12 35,1          

 

 

                            

 
Minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych o rozbiórkowych [%]

 2012 r.  2013 r. 2014 r.  2015 r.  2016 r.   2017 r.  2018 r.   2019 r. 2020 r.
Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane
i rozbiórkowe
30 36 38 40  42  45 50 60 70
Poziom osiągnięty
przez Gminnę Szczuci
 - 100  0  100 100        

 

 

Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach oraz sposób ich obliczania zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały wymagane poziomy:

 

 

Rok

2013 r. 

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Szczucin

44,04

35,98

0,3