Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nowy system gospodarowania odpadami w Gminie Szczucin wszedł w życie z dniem 01 lipca 2013 roku. Zapisy tej ustawy nałożyły na gminy obowiązki gospodarowania odpadami komunalnymi, zobowiązując je między innymi do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 

Najważniejsze aktualne akty prawne regulujące realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczucin to: