Główną intencją nowelizacji ustawy jest dostosowanie polskich regulacji do wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej.  Aby wdrożyć unijne dyrektywy odpadowe niezbędne jest zorganizowanie kompleksowego systemu odbioru i unieszkodliwiania odpadów.  

System gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada, że pełną odpowiedzialność za odpady komunalne przejmuje gmina, która ma wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu może kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. Dla mieszkańca Gminy Szczucin ten system gospodarowania odpadami komunalnymi daje szansę na poprawę komfortu życia i stanu środowiska. 

 

Celem systemu gospodarki odpadami, obowiązującego od 1 lipca 2013 r. jest:

  1. Objęcie systemem wszystkich mieszkańców gminy, a w efekcie likwidacja zjawiska dzikich wysypisk oraz spalania odpadów komunalnych w piecach domowych, a tym samym poprawa stanu środowiska;
  2. Zmniejszenie zaśmiecenia lasów i terenów rekreacyjnych;
  3. Upowszechnienie segregacji "u źródła";
  4. Monitorowanie sposobu postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców oraz gminy;
  5. Ograniczenie składowania odpadów komunalnych na składowiskach odpadów, w tym ulegających biodegradacji,
  6. Osiągnięcie przez gminę wymaganych poziomów recyklingu i odzysku wybranych frakcji odpadów, tj.:
  • osiągnięcie do 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,
  • osiągnięcie do 2020 r. poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo,
  • ograniczenie do 2020 r. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

Do osiągnięcia w/w limitów gmina będzie dochodzić stopniowo, podwyższając z roku na rok poziom odzyskanych surowców oraz ograniczając masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.