Zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczucin nie uległy zasadniczym zmianom w porównaniu do roku ubiegłego. Jednakże dla przypomnienia, poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy:

 

 1. Jak to działa?
 • "Właścicielem" odpadów jest  gmina, a nie jak wcześniej przedsiębiorstwo, z którym właściciel nieruchomości podpisywał umowę na ich wywóz.
 • Gmina ustala stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia, a także wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminie złożenia pierwszej deklaracji, którą zobowiązany jest złożyć każdy z właścicieli nieruchomości.
 • Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów posegregowanych przez mieszkańców jest niższa.
 • Odpady wytworzone przez mieszkańców odbiera przedsiębiorca, wyłoniony przez gminę w drodze przetargu. Gmina sprawuje nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów komunalnych przez odbierającego.
 • Gmina ma obowiązek tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazania miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.
 • Podstawowe obowiązki właściciela nieruchomości to:
  • złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • uiszczanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

 1. Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy w 2017 roku świadczy firma wyłoniona w drodze przetargu, tj.:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe KOM-ŁAR Sp. z o.o.

Wola Szczucińska 142

33-230 Szczucin

tel. 14 641 00 38

 

 1. Nieruchomości objęte systemem gospodarki odpadami:

 

Systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Szczuci objęte zostały  nieruchomości zamieszkałe jedno- i wielolokalowe. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli firm i przedsiębiorstw, zawierają indywidualne umowy na odbiór zgromadzonych odpadów z wybranym przez siebie przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie naszej gminy (wykaz firm świadczących usługi w tym zakresie dostępny jest na stronie www.bip.malopolska.pl/umigszczucin). Wyjątek stanowią  firmy, które w części lokalu mieszkalnego prowadzą  obsługę  biurową działalności gospodarczej – wtedy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty za nieruchomość zamieszkałą.

       4. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych:

 

Możliwości przetwarzania odpadów komunalnych na terenie województwa małopolskiego zostały określone w uchwale Nr XXV/398/12 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Regionalne i zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zostały przypisane w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego do poszczególnych regionów. Obszar województwa małopolskiego został podzielony na cztery regiony: Zachodni, Tarnowski, Sądecko-gorlicki i Południowy. Gmina Szczucin wchodzi w skład Regionu Tarnowskiego, dla którego, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXV/398/12 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r. poz. 3300 z późn. zm.) określone zostały następujące instalacje:

 

1). Do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych:

a). instalacje regionalne:

· Regionalna Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych w Tarnowie, ul. Cmentarna 29, zarządzana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie, która uzyskała status instalacji regionalnej, na podstawie uchwały Nr XLIV/709/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

· Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o. w Tarnowie ul. Cmentarna (uchwała Nr LIII/832/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014 r.),

b). instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu w przypadku gdy znajdujące się w nim instalacje regionalne uległy awarii lub nie mogą przyjmować odpadów z innych przyczyn:

 · Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Tarnowie – Klikowej,

 · Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Krzemieniecka 40,

· Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Półłanki 65,

· Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Nad Drwiną 33,

· Zakład Zagospodarowania Odpadów w Tylmanowej, osiedle Rzeka 419,

· Zakład Utylizacji Odpadów w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 115,

· Zakład Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach, ul. Kornela Ujejskiego 41.

 

2). Do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów:

Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zebranych w Tarnowie, ul. Cmentarna 31, zarządzana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie. Instalacja uzyskała status instalacji regionalnej, na podstawie Uchwały Nr XXVIII/460/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2012 r.

 

3). Do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

a). instalacje regionalne:

· składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tarnowie, ul. Cmentarna 31, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie,

· składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Za rzeką Biała” w Tarnowie ul. Czysta;

b) instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn:

· Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowym Wiśniczu,

· Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szarwarku.