Nieprzerwanie od 1 lipca 2013 r. w miejscowości Wola Szczucińska 142 (tel. 14 641 00 38) w gminie Szczucin  funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK, do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, mogą bezpłatnie, po samodzielnym dostarczeniu, oddać wskazane poniżej odpady z zastrzeżeniem, że ponoszona jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczucin:

 • papier,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, zieleńców, parków itp.

Dodatkowo do PSZOK-u właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie
 • chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach (m.in. farby, lakiery, rozpuszczalniki, zużyte oleje odpadowe itp.), powstające w gospodarstwach domowych.
 • zmieszane odpady komunalne;
 • tekstylia i odzież.

 

W punkcie PSZOK odpady są przyjmowane:

- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15.00

 

Harmonogram pracy PSZOK (plik do pobrania)