ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 KWIETNIA 2017 ROKU

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2016.250 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin zawiadamia, że od 1 kwietnia 2017 r. obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z Uchwałą NR XXV/318/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXV/373/2014 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

od 1 kwietnia 2017 r. stawki opłat będą wynosiły:

TEREN WIEJSKI

Wielkość gospodarstw domowych

Opłata przy segregacji odpadów

Opłata bez segregacji odpadów

Gospodarstwo 1 osobowe

10 zł

20 zł

Gospodarstwo 2 osobowe

16 zł

32 zł

Gospodarstwo 3 i więcej  osobowe

20 zł

40 zł

TEREN MIEJSKI (w tym budynki wielolokalowe)

Wielkość gospodarstw domowych

Opłata przy segregacji odpadów

Opłata bez segregacji odpadów

Gospodarstwo 1 osobowe

15 zł

30 zł

Gospodarstwo 2 osobowe

24 zł

48 zł

Gospodarstwo 3 i więcej  osobowe

32 zł

64 zł

 

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej na podstawie danych zawartych już w złożonych wcześniej deklaracjach.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2016.250 ze zm.).

W sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób, sposób gromadzenia odpadów), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.