Wymiana pieców: audytorzy rozpoczynają pracę

Wymiana pieców: audytorzy rozpoczynają pracę

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach procedury przetargowej na wykonanie ocen energetycznych dla gminy Szczucin wybrał firmę NDE sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie.

Osobami upoważnionymi do sporządzenia ocen energetycznych budynków w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM na lata 2014-2020 (program dofinansowania do wymiany nieekologicznych kotłów węglowych) są poniżej wskazani pracownicy firmy NDE sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie:
– Anna Samełko
– Bogdan Skuratowicz
– Leszek Suliński
– Kazimierz Sztukowski
– Dawid Karasek
– Magdalena Zięba
– Karolina Rainholc

Każdy z audytorów, będzie posiadał:

– legitymację wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
– imienny identyfikator wystawiony przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin.

Wykonanie audytu dla mieszkańców jest BEZPŁATNE!

Ponadto mają Państwo prawo każdorazowo wylegitymować audytora.

W ramach ocen energetycznych budynków audytorzy będą zobowiązani wykonać:
a) wizję lokalną i ocenę stanu istniejącego budynku, w tym dokumentację fotograficzną,
b) świadectwa charakterystyki energetycznej budynku rozumiane, jako opracowanie dokumentu obejmującego co najmniej następujące elementy: identyfikację budynku, charakterystykę energetyczną budynku, zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),
c) zalecenia termomodernizacyjne dla danego budynku, obejmujące zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów (wskaźnik EP H+W),
d) obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego.
Podczas wizji lokalnej należy udostępnić audytorowi dokumentację projektową budynku.
O terminie audytów zostaną Państwo powiadomieni indywidualnie na podstawie danych kontaktowych wskazanych w ankiecie.