Fundusz Dróg Samorządowych w Gminie Szczucin

23 września w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec wręczył Burmistrzowi Szczucina symboliczny czek potwierdzający dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Czek przekazany przez wicewojewodę opiewa na niemal 3 miliony zł i jest to najwyższe dofinansowanie w powiecie dąbrowskim. Dofinansowanie jest na poziomie 80% inwestycji.

Budowa sieci kanalizacyjnej

W dniu 09 października 2020 roku Gmina Szczucin podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 622/5,622/6, 622/7,622/8, 622/9, 622/13, 622/14, 622/15 położonych w mieście Szczucin”

Cyfrowy Szczucin

Gmina Szczucin realizuje projekt grantowy pn.: „Cyfrowy Szczucin”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej

Jeżdżę z głową w 2018 roku

W 2018 roku Gmina Szczucin po raz trzeci bierze udział w projekcie marszałkowskim pn. „Jeżdżę z głową” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Realizatorem projektu jest Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie.


Rozpoczyna się realizacja projektu „Szczucin jest LOVVE

Rozpoczyna się realizacja projektu „Szczucin jest LOVVE

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice

Centrum Usług Wspólnych - projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rozwój innowacyjnego i konkurencyjnego gospodarczo Subregionu Tarnowskiego oraz budowa gospodarki opartej na wiedzy