EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2017.1289), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.


W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców gminy Szczucin o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Miasta i Gminy Szczucin w terminie do 31 grudnia 2017 roku. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin (Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 27), na stronie internetowej www.szczucin.pl w zakładce Gospodarka Odpadami, oraz u Sołtysów.

 

Wypełnione druki prosimy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Szczucin (parter, pok. nr 1) lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@umigszczucin.pl .

 

 

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Informujemy również, że pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska, w 2018 roku rozpoczną kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szczucin.

 

W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłychPonadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników - podstawa prawna: art. 6 ust.1, art. 9u. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2017.1289).

 

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2017.1289) - Burmistrz sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (ustawa POŚ)

Ponadto zgodnie z art. 363 ustawy POŚ, Burmistrz może, w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do:

1) ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;

2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

 

Zgłoszenie do Ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków - (link)