UWAGA PRZEDSIĘBIORCY  - obowiązek wpisu do Rejestru BDO  od 1 stycznia 2020 roku !

Burmistrz Szczucina  przypomina wszystkim posiadaczom odpadów, w tym ich wytwórcom obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów (również miejskim jednostkom organizacyjnym) o spoczywającym na nich obowiązku dokonania wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami
(BDO) – zgodnie z wymaganiami art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 701 z póź. zm.). Rejestr ten jest prowadzony na bieżąco przez marszałków województw.


Wpisu do Rejestru w odniesieniu do posiadaczy odpadów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę lub też miejsce wykonywania działalności na terenie Gminy Szczucin dokonuje Marszałek Województwa Małopolskiego, po przedłożeniu odpowiedniego wniosku.
Pełne informacje w tym zakresie dostępne są pod adresem:
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1556504,rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych%20odpadami.html

Rejestr jest integralną częścią Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO); został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. BDO jest systemem informatycznym utworzonym na podstawie przepisów ww. ustawy o odpadach.
Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu BDO,
tj. modułu ewidencji i modułu sprawozdawczości. Moduły te będą umożliwiały podmiotom wpisanym do ww. Rejestru, prowadzenie ewidencji odpadów oraz składanie corocznych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami, produktami i opakowaniami.

Od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów oraz składanie corocznych sprawozdań w ww. zakresie będzie odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej.

BDO administrowany jest przez Ministerstwo Środowiska; wyczerpujące dane o BDO dostępne są pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/#ID_REJESTR_BDO

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który podlega wpisowi do Rejestru BDO, musisz uzyskać wpis przed rozpoczęciem działalności.

W przeciwnym wypadku grozi ci administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł oraz wymierzana przez sąd - kara aresztu albo grzywny.

Pamiętaj: Marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie cię do Rejestru BDO.