Burmistrz Szczucina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Szczucina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin w zakresie:

1) „Rozwijania kultury i ochrony tradycji”

Celem konkursu jest wspieranie realizacji zadań związanych z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności:

  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
  • organizacja imprez okolicznościowych związanych ze świętami narodowymi oraz promocją gminy (np. „Dożynki Gminne", uroczystości patriotyczne – 3 maja, 11 listopada, 1 września itp.),
  • kultywowanie tradycji lokalnych i regionalnych,
  • wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

2) „Ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym”

Celem konkursu jest wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony, promocji zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności:

  • realizacji zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczucin na 2021 rok,
  • działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej, edukacji i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
  • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez programy rehabilitacyjne oraz organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowo-sportowym,
  • wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do 19.03.2021 r. do godziny 15.00 - w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3, 33 - 230 Szczucin, dziennik podawczy lub przesłać pocztą. 

Więcej informacji dostępne tutaj.