Nowe komputery do zdalnej nauki

W poniedziałek 15 marca, z-ca burmistrza Szczucina Tomasz Bełzowski odebrał z rąk Marty Malec-Lech – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego -  promesę na zakup sprzętu do edukacji zdalnej, w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Kwota dofinansowania  dla Gminy Szczucin to 74 980,87zł

Realizacja projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – grant nr 1 stanowi bezpośrednią odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce w zakresie pomocy uczniom w przejściu z tradycyjnego stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania w oparciu o narzędzia cyfrowe. Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego, oprogramowania wraz z dostępem do Internetu umożliwiającego zdalne nauczanie.

To już kolejne środki, które udało się Gminie Szczucin pozyskać na ten cel.