Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

Burmistrz Szczucina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin w zakresie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu".

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Szczucin, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, stworzenie warunków sprzyjających do aktywnego spędzania czasu wolnego a także propagowanie zdrowego stylu życia.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do 08.03.2021 r. do godziny 15.00 - w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3, 33 - 230 Szczucin, dziennik podawczy lub przesłać pocztą. 

więcej informacji: http://www.szczucin.pl/2199-2021.html