REGULAMIN HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ
W SZCZUCINIE

 § 1

1. Hala Sportowa przeznaczona jest do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, treningów, zajęć i rozgrywek sportowych, oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych  i kulturalnych.
2. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są do stosowania przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych.
3. Zajęcia w Hali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.
4. Hala sportowa jest czynna:

 • poniedziałek - piątek w godz.8:00 -22:00,
 • sobota - niedziela w godz. 14:00 – 20:00,
 • w razie potrzeby godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

5. W dni powszednie w godzinach od 8:00- 15:30 Hala Sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizacje zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego.
6. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

 

§ 2


Za korzystanie z Hali Sportowej pobierane są opłaty wg stawki godzinowej zgodnie z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin.

 

§ 3

1. Z Hali Sportowej  korzystać mogą:

 • grupy zorganizowane,
 • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna,
 • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
 • zakłady pracy, instytucje, organizacje,
 • osoby  fizyczne,
 • osoby uczestniczące w imprezach sportowych oraz kibice wyłącznie podczas   organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności.

2. Za grupy szkolne i inne grupy zorganizowane odbywające zajęcia w części sportowej Hali, stan szatni, łazienek, odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie (nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, instruktorzy, kierownicy), zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych, jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków podopiecznych.
3. Opiekunowie grup (nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, instruktorzy, kierownicy) oraz  organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych wydarzeń odpowiedzialni są również za bezpieczeństwo i przestrzeganie Regulaminu Hali.

 

§ 4


1. Osoby korzystające z Hali Widowiskowo – Sportowej mają  obowiązek:

 • przed wejściem do poszczególnych pomieszczeń sportowych zmienić odzież wierzchnią i obuwie na strój sportowy i obuwie sportowe,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń i przyrządów sportowych  znajdujących się na wyposażeniu Hali,
 • punktualnie kończyć i zaczynać zajęcia,
 • utrzymać czystość i porządek na terenie Hali,
 • przestrzegać przepisów bhp i p/pożarowych,
 • podporządkować się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie Hali.

 

§ 5


1. Przed rozpoczęciem zajęć należy pobrać klucze do szatani, sprawdzić stan szatni i Hali, oraz stan sprzętu i urządzeń do ćwiczeń.
2. O wszystkich uszkodzeniach, ewentualnym braku urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
3. Po zakończonych zajęciach i sprawdzeniu stanu szatni oraz pomieszczeń sanitarnych klucze zwrócić należy do Kierownika Hali lub pracowników obsługi.
3. Wydawanie sprzętu i urządzeń do ćwiczeń odbywa się tylko i wyłącznie pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia lub osoby odpowiedzialnej za grupę.
4. Administrujący Halą nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni.


§ 6

W Hali Sportowej oraz na jej terenie obowiązuje zakaz: 

 • palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających,
 • wnoszenia i używania  wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
 • wnoszenia puszek, butelek i  innych przedmiotów wykonanych z kruchego lub twardego materiału, szkła,
 • wnoszenia  i używania sprzętu nie będącego sprzętem sportowym,
 • wprowadzania zwierząt,
 • wieszania się na obręczach i konstrukcji do piłki koszowej oraz bramkach,
 • samodzielnego uruchamiania urządzeń elektrycznych znajdujących się na Hali,
 • korzystania z urządzeń i wyposażenia w sposób zagrażający bezpieczeństwu.


§ 7


1. Wynajem pomieszczeń Hali Sportowej odbywa się z przyjęciem zasad  pierwszeństwa dla klubów sportowych i organizatorów zbiorowych, pod warunkiem, że złożą swoje podania u Kierownika Hali Widowiskowo – Sportowej, wraz z określeniem terminów.

 

§ 8


1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu sprawuje Kierownik oraz obsługa Hali. Wszystkie osoby przebywające na terenie Hali Sportowej mają obowiązek podporządkowania się ich decyzjom.         

2. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Hali Sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

3. Osoby korzystające z Hali Sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym REGULAMINEM  i przestrzegania go.