Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie (MGOPS) informuje, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Program pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020 poz. 1787), którego realizacja planowana jest od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

Do zadań asystenta należeć będzie udzielenie pomocy m.in:

• Pomoc w wyjściu oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
• w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
• w załatwianiu spraw urzędowych,
• w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

 

W związku z powyższym MGOPS informuje, o możliwości zgłaszania osób, które wymagają zapewnienie takiej formy wsparcia Asystenta w ramach Programu.
Powyższe informacje proszę przekazać w terminie do 16.12.2020 roku

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Szczucinie
33-230 Szczucin ul. Wolności 3
tel 14 64 43 122
szczucingops@gmail.com