Budżet Gminy Szczucin na 2021 rok został uchwalony

30 grudnia 2020 roku w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin odbyła się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szczucinie. Obradom przewodniczył Pan Roman Korczak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie. Na sesji, radni uchwalili budżet Gminy Szczucin na rok 2021.
Uchwalenie budżetu na rok 2021 poprzedziło odczytanie projektu budżetu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Szczucin na rok 2021, opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Szczucin na 2021 rok oraz opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczucin. Pan Józef First Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odczytał pozytywną opinię komisji dotyczącą projektu uchwały budżetowej na przyszły rok. Za uchwałą budżetową głosowało 12 radnych którzy byli obecni na posiedzeniu rady, budżet na 2021 rok został uchwalony jednogłośnie.
W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetu Gminy Szczucin na 2021 rok w łącznej kwocie 62 381 237,70 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 3 095 300,00 zł oraz wydatki budżetu Gminy Szczucin na 2021 rok w łącznej kwocie 70 904 905,82 zł. W budżecie Gminy Szczucin na przyszły rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 12 305 074,00 zł.