Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniu 13 lutego 2018r. w Dzienniku Ustaw ukazała się zmiana Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. 
 
Nowa wersja przedmiotowego rozporządzenia zawiera obostrzenia względem utrzymywania świń w gospodarstwach na terytorium całego kraju, między innymi:
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia:
nakazuje się:
 
a) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
b) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
c) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
d) utrzymywanie świń, w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
e) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
f) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
g) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz wykorzystywanych do obsługi świń,
h) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykorzystania tych czynności,
i) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsze niż 1 metr , a także stałego utrzymywania tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekującego,
j) sporządzenia przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
k) zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości 1,5 metra związanym na stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym,
 
zakazuje się:
 
a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt, Przedmiotowe zmiany wchodzą w życie 28 lutego bieżącego roku.
 
Do pobrania:
 
 
 
Źródło: http://powiatdabrowski.pl