Urząd Miasta i Gminy Szczucin uprzejmie informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego przygotował aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego, który obejmie tereny wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie (tj. na terenie Gminy Szczucin dotyczy to drogi krajowej DK 73 Szczucin – Tarnów).   
W związku z powyższym informuje się, że rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego. Uwagi i wnioski do projektu programu można składać w terminie do 25 stycznia 2019r. elektronicznie na adres e-mail: powietrze@umwm.pl, pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.
Projekt w/w dokumentu jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje projektów oraz pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/halas.