Już pływam w 2017 roku

W 2017 r. Gmina Szczucin po raz kolejny bierze udział w projekcie Marszałkowskim „ Już pływam” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

Realizatorem projektu jest Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego (w formie dotacji celowej).

Projekt nauki pływania obejmuje w 2017 roku 276 uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Szczucin. Uczniowie mają możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływackich, podnieść ogólną sprawność fizyczną, profilaktykę wad postawy i skrzywień kręgosłupa oraz nauki bezpiecznego zachowania w wodzie.

Projekt realizowany jest w okresie od 13 marca do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Adresatami projektu są uczniowie małopolskich gmin nie umiejący pływać lub też źle radzący sobie w kontakcie z wodą oraz pochodzący z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej. W tegorocznym projekcie biorą udział:

 

  • Zespół Szkół w Szczucinie

  • Zespół Szkół w Borkach

  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Maniowie,

  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skrzynce,

  • Szkoła Podstawowa w Zabrniu,

  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słupcu

 

Projekt obejmuje 8 wyjazdów, w ramach których każde dziecko odbędzie 16 godzin nauki pływania realizowanej jest w grupach od 10-cio do 15-to osobowych w ramach zajęć pozalekcyjnych na krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej poprowadzonej przez wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników. Uczestnicy mają dodatkowo zapewniony transport na krytą pływalnię, opiekę ,ubezpieczenie NNW, dostęp do krytego basenu wraz z zapleczem.

 

Całkowity koszt projektu w 2017 roku to : 61 333,56 zł z czego:

 

a) 16 550,00 zł (27 %) stanowi pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

b) 44 783,56 zł (73 %) to wkład własny gminy (w tym wpłaty rodziców dzieci biorących udział w projekcie – 100 zł/os.).

 

Cele i rezultaty realizowanego projektu

Celem realizowanego projektu jest nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływackich, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk, poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, profilaktyka zdrowotna w tym w szczególności wad postawy i skrzywień kręgosłupa, zachęcenie młodzieży do aktywnej formy spędzania wolnego czasu na pływalniach stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów, upowszechnianie kultury fizycznej służącej m.in. integracji społecznej, promocja Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

Oczekiwanymi rezultatami realizowanego projektu są: zdobycie przez uczestników umiejętności pływania, poprawa bezpieczeństwa na różnego rodzaju kąpieliskach oraz rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu.