Rozpoczyna się realizacja projektu „Szczucin jest LOVVE

Ta informacja jest dla Ciebie, Szczucin jest LOVVE.

Jeżeli Chciałbyś podnieć swoje kompetencje bez dodatkowych kosztów to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość.

Właśnie rozpoczyna się realizacja projektu „Szczucin jest LOVVE”.

W Szkole Podstawowej w Szczucinie zostanie utworzony Lokalny Ośrodek Wiedzy

i Edukacji (LOWE). Jest to możliwe dzięki pozyskanym przez Gminę Szczucin środkom finansowym(163 200 zł) w ramach projektu „ModeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy

i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”, który jest realizowany

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

 

To jedyny taki ośrodek w Powiecie Dąbrowskim. Projekt ma charakter innowacyjny

i pilotażowy dlatego stanowi olbrzymie wyzwanie dla Gminy Szczucin a w szczególności dla dyrekcji i kadry nauczycielskiej Szkoły Podstawowej w Szczucinie – Partnera Wiodącego

i zarazem realizatora projektu. Ale stanowi olbrzymią szansę dla mieszkańców gminy Szczucin aby bezpłatnie i bardzo blisko zrealizować swoje marzenia i pragnienia uzupełnienia wiedzy w ramach kompetencji kluczowych.

 

Odbiorcami działań utworzonego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Szczucinie będą osoby dorosłe, w tym rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny,

w szczególności z grup:

osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych;

osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w zeszłym wieku);

osoby dorosłe związane z rolnictwem;

osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;

osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny;

osoby dorosłe w wieku 45+.

W ramach pozyskanego grantu z oferty LOWE może skorzystać co najmniej 200 dorosłych mieszkańców gminy.

 

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szczucinie działać będzie w oparciu o Porozumienie

o powołaniu partnerstwa lokalnego na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych

w społeczności lokalnej.Partnerstwo na Rzecz Kształcenia Ustawicznego Osób Dorosłych w Gminie Szczucin zostanie zawarte w celu wspierania LOWE. Liderem Partnerstwa będzie Gmina Szczucin, Partnerem Wiodącym Szkoła Podstawowa w Szczucinie a Członkiem

w ramach Partnerstwa będzie kadra LOWE oraz Partnerzy zawierający Porozumienie Partnerskie i inne podmioty przyjęte do LOWE. Zapraszamy jednostki organizacyjne gminy Szczucin, instytucje i organizacje działające na rzecz osób dorosłych do włączenia się

w proces budowania Partnerstwa.

 

Misją LOWE jest wdrażanie wypracowanych wspólnie przez Partnerstwo na Rzecz Kształcenia Ustawicznego Osób Dorosłych w Gminie Szczucin – nowych, innowacyjnych rozwiązań, w tym zgodnych zModelem funkcjonowania w środowisku lokalnym Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, w świadczeniu usług edukacyjnych osobom dorosłym,

w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności społecznych opartych

o diagnozę potrzeb osób dorosłych w tym zakresie.

 

Wizja LOWE

LOWE to lokalne centrum organizowania i animowania poza formalnej edukacji dorosłych.

To miejsce nabywania kompetencji i umiejętności społecznych przez osoby dorosłe zgodnie

z ich indywidualnymi potrzebami i specyfiką lokalną.

To miejsce znane i cenione przez społeczność lokalną z uwagi na pożyteczność i przydatność prowadzonych działań oraz atrakcyjność nietradycyjnych form edukacji.

Misja i Wizja LOWE podlegać będą aktualizacji wraz z rozwojem Partnerstwa.