Małopolska na sportowo

Organizujesz zawody sportowe o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym? Promujesz kulturę fizyczną w Małopolsce i osiągnięcia sportowe regionu? Do 21 grudnia br. złóż wniosek do otwartego konkursu ofert!

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Małopolska na sportowo”.

Na realizację zadań wybranych w ramach wyżej wymienionego konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 1 800 000 złotych (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych).

W ramach Konkursu będą zlecane zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegające na organizacji imprez sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu.

W ramach konkursu nie będą zlecane zadania z zakresu szkoleń, treningów sportowych oraz zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego wykonania.

Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z ogłoszeniem konkursu.

Szczegóły konkursu.

Źródło: www.malopolska.pl