Informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (suszy)

Burmistrz Szczucina zawiadamia rolników, że zgodnie z informacją z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/), (http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1204073/), na terenie Gminy Szczucin istnieje prawdopodobieństwo zagrożenia suszą rolniczą dla następujących  upraw:
 
• zboża jare, zboża ozime, krzewy owocowe, truskawki i rośliny strączkowe, wyłącznie rosnące na I kategorii gleb tj.: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty,piasek słabo gliniasty pylasty,
 
• zboża jare wyłącznie rosnące na II kategorii gleb tj.: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty.
 
W związku z powyższym, informujemy iż rolnicy posiadający w/w uprawy rosnące na I lub II kategorii gleb mają możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (suszy) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2018 roku  na Dzienniku
Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Szczucin (parter) w godzinach pracy Urzędu.
 
Druk wniosku wraz załącznikami jest dostępny do pobrania ze strony www.szczucin.pl (pod ogłoszeniem dot. suszy), w pok. Nr 28 (II piętro) oraz na Dzienniku Podawczym. 
 
Do wniosku należy dołączyć:
 
- kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (dotyczy rolników korzystających z w/w formy pomocy),
 
- wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie),
 
- mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.
 
Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz winien być  zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.
 
Wnioski niekompletne i złożone po terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia. 
 
 

Druk wniosku wraz załącznikami do pobrania poniżej :