Rusza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Szczucin
Ogłoszenie 
z dnia 03.07.2017 r.
Gmina Szczucin, uchwaliła w dniu 20 kwietnia 2017r. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szczucin na lata 2016-2023 (GPR). Dokument przygotowany został zgodnie z ustawą
o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).
W oparciu o jej zapisy oraz założenia Gminnego Programu Rewitalizacji konieczne jest powołanie Komitetu Rewitalizacji, który stanowić będzie „forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Szczucin oraz pełnił będzie funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Szczucina w sprawach dotyczących programowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji”. Status Komitetu Rewitalizacji został zawarty 
w Regulaminie określającym zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, który Rada Miejska przyjęła Uchwałą nr XXX/354/17 w dniu 28 czerwca 
2017 r.
Komitet będzie liczył nie więcej niż 19 członków, a w jego skład będzie wchodziła następująca liczba przedstawicieli: 
1. nie więcej niż 6 mieszkańców – z obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą Rady Miejskiej w Szczucinie nr XXIII/292/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczucin (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. Poz. 773);
2. nie więcej niż 1 przedstawiciel mieszkańców gminy inny niż wymieniony 
w pkt 1;
3. 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Szczucinie wskazanych przez Radę Miejską 
w Szczucinie;
4. nie więcej niż 4 przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, jednostek organizacyjnych, wśród których obowiązkowo wyznacza się pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie w zakresie problematyki społecznej oraz ekspertów w zakresie problematyki: gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej;
5. nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub organizacji zrzeszających pracodawców/przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność na obszarze rewitalizacji, wyznaczonego uchwałą Rady Miejskiej Szczucina nr XXIII/292/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczucin;
6. nie więcej niż  1 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych;
7. nie więcej niż 2 przedstawicieli właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości/ podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych;
8. nie więcej niż 1 przedstawiciela organów/podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015.1777 z póź. zm.);
Zgłaszanie kandydatur następuje poprzez złożenie „Formularza zgłoszeniowego na Członka Komitetu Rewitalizacji” będącego załącznikiem do Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, który został przyjęty Uchwałą nr XXX/354/17 Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2017 r. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w zaklejonej kopercie na Dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Szczucin w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, tj.:
- poniedziałek, 800 do 1600,
- wtorek, środa ,czwartek , piątek od 730 do 1530,
lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Szczucin) na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin 
z dopiskiem: „Nabór kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji” lub drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: sekretariat@umigszczucin.pl wpisując w tytule e-maila: „Nabór kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji”
Otwarty nabór na Członka Komitetu Rewitalizacji trwał będzie od 03.07.2017 r do 11.07.2017 r.
Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Szczucina. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Szczucina zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.
 
Pytania dotyczące naboru kierować należy do Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy Szczucin: na adres seketariat@umigszczucin.pl lub pod nr tel. 14 6443132.
 
- skan pisma-do pobrania
 
 
Załączniki