Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. 2020. poz. 910
z póź.zm.),oraz uchwale Rady Miejskiej w Szczucinie nr XV/172/2016 z dnia 21 marca 2016 r.

Informacje ogólne

 1. Do klas I przyjmowane są:

    • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,

 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 1. Dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2021 r.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

  • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

  • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

  • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranej szkoły w miarę wolnych miejsc.

  • rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka w wybranej szkole.

  • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Szczucinie.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków/zgłoszeń, a datą zakończenia tego etapu, przy czym data
i godzina złożenia wniosku w szkole, nie będzie miała wpływu na przyjęcie dziecka.

Rodzice/prawni opiekunowie: pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w sekretariacie szkoły.

Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone przez Radę Miejską
  w Szczucinie, oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów (dotyczy rodzica opiekuna prawnego który pracuje w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły)
  .

 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 • W przypadku nieprzedłożenia oświadczenia, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka - pisemnie - w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

 • Komisja rekrutacyjna:

  • przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany
   do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

  • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

  • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

  • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

  • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

    

    

   Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Szczucin

    

    

    

   Lp.

    

   Rodzaj czynności

   Data

   Termin postępowania uzupełniającego

   1.

   Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych

    

   do dnia 26 lutego 2021 r

    

   2.

   Składanie wniosków o przyjęcie wraz z załącznikami

   1 - 31 marca 2021

   1 - 4 czerwiec 2021

   3.

   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

   6 - 9 kwiecień 2021

   7 - 9 czerwiec 2021

   4.

   Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

   12 kwiecień 2021

   10 czerwiec 2021

   5

   Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli zapisu dziecka do przedszkola, oddziału

   12 - 13 kwiecień 2021

   14 - 15 czerwiec 2021

   6.

   Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

   15 kwiecień 2021

   24 czerwiec 2021

   7.

   Składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

   W terminie 7 dni od dnia podania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

   8.

   Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

   W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem

   9.

   Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

   W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

   10.

   Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

   W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego