Nowa stawka i nowa deklaracja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Szczucina na podstawie art. 6n ust. 1 i art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiadamia, że od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji oraz nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


 

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zwolnienie dla mieszkańców kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 4 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Druk deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miasta Gminy Szczucin (dziennik podawczy, pokój nr 2 lub II piętro, pokój nr 18) oraz na stronie internetowej http://www.szczucin.pl/ w zakładce: Gospodarka odpadami/Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Każdy właściciel nieruchomości  jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia nowej deklaracji, podając aktualną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.Deklarację opłaty należy wypełnić, podpisać i bezzwłocznie złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczucinie, ul. Wolności 3, wysłać pocztą lub w formie elektronicznej – jako załącznik, za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
na adres skrzynki Urzędu Miasta i Gminy Szczucin ePUAP: 368t2njfmv.

  


 Przykład wypełnienia deklaracji w punkcie G. dla 3 osób, które wystawiają bioodpady do odbioru (nie kompostują):