Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. 2020. poz. 910 z póź.zm.), oraz w uchwale Rady Miejskiej w Szczucinie Nr VI/46/15 z dnia 21 maja 2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 

Zasady ogólne

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2015 – 2018 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnienie obowiązku szkolnego.

 

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

 

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci urodzone w latach 2016 - 2018 mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego wskazanego we wniosku o przyjęcie, burmistrz gminy wskazuje rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny, który przyjmie dziecko.

 

Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji na rok 2021/2022

 

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego:

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu / oddziale przedszkolnym odbywa się na podstawie złożonej deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola w kolejnym roku szkolnym w wyznaczonym terminie.

 

Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartej w deklaracji ze stanem faktycznym.

 

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców /prawnych opiekunów dziecka. Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

 

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

 

- w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie
Prawo oświatowe, tzw.
kryteria ustawowe,

- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Miasta i Gminy Szczucin Nr VI/46/15 z dnia 21 maja 2015 zw. kryteria samorządowe.

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 

- żądać od rodziców/prawnych opiekunów/ przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

- zwrócić się do burmistrza, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka,
o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

 

 

Na podstawie art.158. ust. 6,7,8 ustawy Prawo oświatowe :

 

  • do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun/ ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,

  • do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,

  • do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun/ może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

  • do 7 dni od złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.

 

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.

 

O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola.

 

 

Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy przedszkole, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkoli dysponuje wolnymi miejscami.

Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia 2021 roku.

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Szczucin

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Data

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych

 

do dnia 26 lutego 2021 r

 

2.

Składanie wniosków o przyjęcie wraz z załącznikami

1 - 31 marca 2021

1 - 4 czerwiec 2021

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

6 - 9 kwiecień 2021

7 - 9 czerwiec 2021

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

12 kwiecień 2021

10 czerwiec 2021

5

Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli zapisu dziecka do przedszkola, oddziału

12 - 13 kwiecień 2021

14 - 15 czerwiec 2021

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

15 kwiecień 2021

24 czerwiec 2021

7.

Składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

W terminie 7 dni od dnia podania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

8.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem

9.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

10.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego