OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWCY AUTOBUSU

 

 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy

ogłasza nabór na stanowisko kierowcy autobusu min. 18-osobowego, do przewozu osób niepełnosprawnych będących Uczestnikami Domu.

 

 1. Wymagania :

  a) posiadanie kwalifikacji zawodowych zwiazanych z pracą na stanowisku kierowcy – posiadanie odpowiednich uprawnień do kierowania autobusem:

  - prawo jazdy kat. D,

  - aktualne orzeczenie psychologiczne,

  - ukończony kurs kwalifikacyjny na przewóz osób,

  oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

  b) mile widziane umiejętności mechanika samochodowego,

  c) dyspozycyjność, punktualność, uczciwość,

  d) komunikatywność, cierpliwość i właściwy stosunek do osób niepełnosprawnych,

  e) odpowiedzialność za powierzone mienie – pojazd i jego wyposażenie,

  f) brak przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

  g) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:

  Obsługa autobusu min. 18-osobowego będącego własnością Stowarzyszenia „Otwarte Serce”, dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy, w tym:

  a) przewóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy z miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego przez pracodawcę do Ośrodka, zgodnie z trasą przejazdu i odwóz po odbytych zajęciach z Ośrodka do miejsca zamieszkania lub innego wskazanego miejsca, zgodnie z trasa przejazdu,

  b) wyjazdy z uczestnikami podczas trwających zajęć,

  c) dbanie o czystość i właściwy stan techniczny pojazdu, w tym monitorowanie terminów obowiązkowych przeglądów,

  d) tankowanie pojazdu na wskazanej przez pracodawcę stacji paliw oraz terminowe dostarczanie faktur.

 

 1. Wymagane dokumenty:

  a) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, list motywacyjny,

  b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje, kopie świadectw pracy potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie oraz inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności,

  c) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

  d) Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922).

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

   

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 13 października 2017 roku w biurze Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy 161, 33-230 Szczucin lub pocztą elektroniczną, adres e-mail: sds.dabrowica@op.pl

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, nr telefonu.

 

 

 

Kierownik ŚDS w Dąbrowicy

Maria Bielaszka