Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie informuje, że istnieje możliwość otrzymanianieodpłatnej pomocyżywnościowej przez rodziny i osoby samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.


Założeniem programu jest dotarcie do osób najbardziej potrzebujących, których dochód miesięczny nie przekracza   
951 zł netto dla osób samotnie gospodarujących oraz
 771 zł netto na osobę w rodzinie, oraz spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy opomocy społecznej   (ubóstwo; sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba; przemocy w rodzinie itp.) 

Osobzainteresowane otrzymaniem pomocy w formie paczek żywnościowych zapraszamy do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie w terminie do 14 grudnia 2016 r. celem złożenia stosownych oświadczeń (oświadczenie o dochodach oraz załącznik nr 7).
Termin wydawania paczek żywnościowych zostanie podany do wiadomości po uzgodnieniu terminów dostarczenia produktów z Banku Żywności w Krakowie. Więcej informacji 14 64 43 122, 123, lub 125.

Robert Rajtar
Kierownik MGOPS