Prezes KRUS informuje o zawarciu umowy w sprawie Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków