Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczucinie dotyczącej określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem
 
Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczucinie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 24.05.2017 r. do dnia 25.06.2017 r. 
w następujących formach:
1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej 
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@umigszczucin.pl wpisując 
w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”.
c) bezpośrednio do pok. nr 7 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczucin
 w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się 13.16.2017 r. 
o godz. 15:00 w Budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin. Otwarte spotkanie miało na celu przedstawienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także zapewniono możliwość złożenia uwag i opinii.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin, w pokoju nr 7 w godzinach pracy Urzędu.
 
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 06.06.2017 r. w następujących formach:
- na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malopolska.pl/ugszczucin),
- na stronie internetowej Gminy Szczucin (www. szczucin.pl),
- w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczucin.
 
Formularz zgłaszania uwag oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikiem, tj. Regulaminem Komitetu Rewitalizacji, dostępne były od 24.05.2017 r.:
- w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucina, w pokoju nr 7, w godzinach pracy Urzędu;
- w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Szczucin (www.szczucin.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malopolska.pl/ugszczucin).
 
Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 13.05.2017 r. o godz. 15:00 w Budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin. Na spotkanie nie przybył nikt z mieszkańców gminy Szczucin.
 
 
W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.
 
Szczucin dnia 28.06.2017