Porozumienie o współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 30 listopada 2017 r. podpisało Porozumienie współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu dąbrowskiego.

Celem porozumienia jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zwiększenie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w szczególności przy wykorzystaniu środków i form zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jak również skoordynowanie działań jednostek.

Ponadto, ważnym aspektem wynikającym z treści powyższego Porozumienia jest kontynuowanie ścisłej współpracy między jednostkami, która miała miejsce do tej pory jednakże bez formalnego umocowania. Przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej uczestniczą w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez tut. PCPR w ramach doskonalenia zawodowego i wsparcia metodycznego kadr pomocy społecznej. Powyższe spotkania są również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wsparcia interdyscyplinarnego uczestników.

Realizacja Porozumienia oparta będzie na współdziałaniu w ramach posiadanych kompetencji i możliwości prawnych, w szczególności poprzez:

  1. budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  2. zwiększenie efektywności działań podejmowanych w związku z występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie,
  3. podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie,
  4. podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  5. wymianę informacji mających na celu diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie.

Podpisane Porozumienie stanowi element lokalnego systemu wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie funkcjonującego na terenie powiatu dąbrowskiego.

Źródło: http://powiatdabrowski.pl