Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2020/2021

Informacje ogólne


1. Do klas I przyjmowane są:
• dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
• dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
2. Dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2020 r.


Zasady przyjęć


Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
◦ kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.


Kandydaci spoza obwodu


◦ kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
◦ rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranej szkoły w miarę wolnych miejsc.
◦ rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka w wybranej szkole.
◦ kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi Radę Miejską w Szczucinie


Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.
Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków/zgłoszeń, a datą zakończenia tego etapu, przy czym data i godzina złożenia wniosku w szkole, nie będzie miała wpływu na przyjęcie dziecka.
Rodzice/prawni opiekunowie: pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w sekretariacie szkoły.
Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.


Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
• Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone przez Radę Miejską
w Szczucinie, oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów (dotyczy rodzica opiekuna prawnego który pracuje w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły).
• Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).


• W przypadku nieprzedłożenia oświadczenia, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
• Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
• Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
• Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka - pisemnie - w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
• Komisja rekrutacyjna:
◦ przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany
do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
◦ podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

• Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
◦ złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
◦ wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
◦ złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.