Twoja szansa na przedsiębiorczość - projekt oferujący bezzwrotne dotacje na założenie działalnosci gospodarczej w wyskości do 28 000 zł.

"Twoja szansa na przedsiębiorczość"

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej zamieszkujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu Tarnowskiego woj. małopolskiego (powiaty: dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski) zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osób powyżej 50 roku życia
 • osób długotrwale bezrobotnych
 • osób z niepełnosprawnościami
 • osób o niskich kwalifikacjach
 • kobiet

Dodatkowo punkty premiujące dla:

 • kobiet +2pkt
 • osób niepełnosprawnych +2pkt

Przewidywane formy wsparcia w ramach projektu:

 • Grupowe doradztwo podatkowe
 • Warsztaty interpersonalne
 • szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • wsparcie pomostowe doradcze

Uczestnicy projektu są zobowiązani do prowadzenia, zarejestrowanej w ramach projektu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 18 miesięcy kalendarzowych, począwszy od daty zarejestrowania działalności gospodarczej.

Źródło: www.twojaszansa.pakd.pl