Rusza nabór wniosków w ramach projektu

 

 

 

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Szczucin do realizacji projektu pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, Typ projektu C. Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu, Burmistrz Szczucina zwraca się do mieszkańców gminy, którzy chcieliby przystąpić do projektu o zgłaszenie się do tut. urzędu w celu złożenia stosownej deklaracji.

Program zakłada, że odpady zawierające azbest będą odbierane nieodpłatnie od mieszkańców w latach 2020 – 2022, a zakres działań w ramach projektu to demontaż, odbiór (załadunek, transport, rozładunek) oraz deponowanie odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Informacje na w/w temat można uzyskać  w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin oraz pod numerem telefonu:
 14 644 31 07.

 

Deklaracja chęci usunięcia azbestu - załącznik pdf