Wspólna walka z azbestem

19 lutego w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin odbyło się  spotkanie z włodarzami gmin oraz przedstawicielami samorządów subregionu  tarnowskiego w sprawie podjęcia wspólnych działań mających na celu złożenie wniosku aplikacyjnego, którego celem będzie redukcja i  usunięcie azbestu z terenów poszczególnych gmin.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Szczucina Jan Sipior, który przywitał wszystkich przybyłych gości i przedstawił cel spotkania.

Następnie głos zabrał Michał Golemo - Prezes Zarządu Małopolskiego Centrum Usług Wspólnych - Fundusze Europejskie, który przedstawił informacje na temat możliwości aplikowania do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytetu 5. Ochrona Środowiska, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR typ. C przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu. Uczestnicy spotkania wstępnie zadeklarowali chęć udziału w projekcie partnerskim, którego liderem byłaby Gmina Szczucin.

Podczas spotkania ustalono harmonogram dalszych prac, który prezentuje się następująco:

1. Przedstawiciele gmin sprawdzają czy posiadają aktualny, uchwalony przez Radę Gminy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

2. Do dnia 1 marca, gminy ostatecznie zgłaszają i potwierdzają swój udział w projekcie

3. Do połowy marca zorganizowane zostanie kolejne spotkanie robocze podczas którego przedstawiciele MCUW-FE przekażą gminom materiały mające na celu usprawnienie przygotowań do złożenia wniosku ( np. kartę zgłoszeniową mieszkańca) oraz ustalany zostanie system zarządzania projektem oraz działania edukacyjne dla mieszkańców.

4. Do końca marca gminy określają ilość azbestu który ma zostać z ich gmin usunięty i unieszkodliwiony.